Følg Norges Cykleforbund

Foreløpig redegjørelse vedr. Norges Cykleforbunds (NCF) økonomiske situasjon

Pressemelding   •   mai 16, 2018 20:19 CEST

1. Innledning

Det nyvalgte styret i NCF har prioritert arbeidet med å få oversikt over forbundets økonomiske situasjon, samt hva som på kort og lengre sikt må gjøres for å normalisere denne. Det er betydelige utfordringer knyttet til tapet etter Sykkel VM 2017, men også fallet i lisensinntekter de seneste årene skaper utfordringer knyttet til å legge til rette for regningssvarende drift av forbundet i årene som kommer. Dette arbeidet er utover det å opprettholde en mest mulig normal drift av NCF styrets hovedprioritet.

2. Bergen 2017 AS

NCF sitt økonomiske mellomværende med Bergen 2017 består dels av garantiforpliktelser, dels utlegg som NCF har foretatt på vegne av Bergen 2017 AS, og dels av krav fra NCF mot Bergen 2017 AS på sponsorinntekter som skulle ha vært delt mellom delskapene.

Dagens innberetninger til Bergen tingrett fra bostyrer og borevisor i Bergen 2017 konkursbo oppgir at det er anmeldt krav for over 108 millioner kroner, hvorav NCF har anmeldt et krav på 21 105 499 kroner. Sistnevnte beløp fordeler seg som følger:

A) Krav fra UCI:

NCF ble i 2014 tildelt arrangøransvaret for Sykkel VM 2017. I 2016 ble arrangementsansvaret overført til NCFs heleide datterselskap Bergen 2017 AS. I henhold til avtalen om overførsel av arrangøransvaret, faller ansvaret overfor UCI tilbake på NCF for det tilfelle at Bergen 2017 går konkurs. Det ble som kjent åpnet konkurs i Bergen 2017 AS den 12.03.2018, og forpliktelsen overfor UCI påhviler derfor NCF. UCI har tatt dekning i depositum stillet av NCF på EUR 500.000 (ca NOK 4.800.000). Dette beløpet har således medgått til å dekke UCI sitt utestående mot Bergen 2017 AS. UCI har videre fremmet sitt restkrav i konkursboet på NOK 9.934.775. NCF er solidarisk ansvarlig for den del av kravet som overstiger det UCI mottar i dividende fra konkursboet. NCF har under denne posten således samlet anmeldt kr. 14 314 418 i boet (EUR 1 474 953). Det er verdt å merke seg at fordringen fra UCI mot Bergen 2017 derfor inngår to ganger i beløpet på 108 millioner kroner.

B) Leveranser fra NCF til Bergen 2017 AS:

NCF har levert tjenester til Bergen 2017 AS for kr. 1.227.645. Dette omfatter blant annet personellressurser, utleie av samband og diverse utlegg NCF har tatt og som NCF har viderefakturert Bergen 2017 AS. Dette beløpet er inntatt under posten leverandørgjeld i borevisors innberetning til første skiftesamling i Bergen 2017 AS konkursbo.

C) Kausjonsansvar Eurocard og Møller Bilfinans:

NCF har kausjonert for Bergen 2017 AS overfor Eurocard og Møller Bilfinans for samlet kr. 254.632.

D) Øvrige fordringsanmeldelser:

Det nye styret i NCF har ikke full oversikt over forholdet mellom NCF og Bergen 2017 AS. Sentrale avtaleforhold synes å være inngått muntlig, og grunnlaget for enkelte krav fremstår som uklart. Styret i NCF har derfor på dette tidspunktet valgt å anmelde alle krav man har funnet relatert til Bergen 2017 AS, men er forberedt på at disse kravene kan bli bestridt av konkursboet. NCF har fakturert Bergen 2017 AS for andel av sponsoravtaler med Norges Sjømatråd, Joker og Infotjenester (Simployer) for samlet kr. 2.950.000 eks mva. Beløpet ble ikke betalt av Bergen 2017 AS, og det forrige styret i NCF besluttet i 2017 å ettergi kravene.

Videre foreligger det en fordring fra OB Team / TV 2 mot Bergen 2017 AS hvor NCF mulig er medansvarlig debitor. Beløpet er på kr 1.554.763 og skal være relatert til TV-produksjon av VM i Hafjell i 2014. Bergen 2017 AS ble etablert i 2013 som MTB Events Norway AS og byttet navn til Bergen 2017 AS i 2015.

NCF har således en samlet anmeldelse av krav på kr. 21 105 498,87 (inkl mva hvor dette tilkommer) i boet, men venter at kun en mindre del av kravet vil bli godkjent som krav i boet. Dette skyldes som nevnt over at garantikravet fra UCI er et garantiansvar der NCFs dividenderett er sekundær i forhold til UCIs dividenderett. Dette gjelder også øvrig garantiansvar. NCF legger videre til grunn at en eventuell dividende på kravet i boet vil være begrenset.

3. Avtale med UCI

NCF har etablert kontakt med UCI vedrørende forpliktelsene overfor UCI i forbindelse med sykkel-VM i Bergen i 2017. Omfanget av NCF sine forpliktelser er i det vesentlige avklart og NCF har mottatt et tilbud fra UCI som innebærer at garantikravet først forfaller etter at bobehandlingen i Bergen 2017 er avsluttet og en eventuell dividende er utbetalt til UCI. UCI har gitt uttrykk for at man etter dette vil finne frem til en rimelig nedbetalingsordning.

4. Øvrig arbeid for å bedre NCFs økonomi

NCF har igangsatt arbeid med å redusere kostnader og øke inntekter i organisasjonen. Dette er et langsiktig arbeid. Kostnadsreduksjoner ventes først å gi effekt i 3. kvartal, mens økte inntekter neppe vil få effekt for inntekter som kan genereres i 2019 sesongen.

16. mai 2018

Styret i NCF

Alle bildene som ligger på vår presseside er til fri bruk, så lenge Norges Cykleforbund krediteres ......................................................................................................................................................................

NCFs arbeid skal bygge på det samme verdifundament som Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) bygger på.
Idrettens formål er i NIFs lov utttrykt slik (utdrag):- Arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov.- Være en positiv verdiskaper for individ og samfunn og dermed styrke sin posisjon som folkebevegelse og drivkraft i samfunnet.

NCFs formål er å lede norsk sykkelsport og arbeide for å utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte, slik at forbundet imøtekommer de krav og utfordringer som våre klubber, medlemmer, norsk idrett og internasjonal idrett stiller, samt å representere sykkelsporten internasjonalt.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks <a href="http://norges-cykleforbund.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Personvernerklæring</a>.